• Conatan Livinqston adlı Qağayı

Bu nǝdir?! Uşaqlar üçün yazılmış hekayǝmi, ibrǝtli povestmi, yoxsa motivasiya, ya da fǝlsǝfǝ kitabımı? Kitabı oxuyanlar bunu dǝqiq bilmǝsǝlǝr dǝ, bircǝ onu bilirlǝr ki, müǝllif möhtǝşǝm bir ǝsǝr yaradıb; böyükdǝn-kiçiyǝ hǝr kǝsin oxuyub özünǝ bir pay götürǝcǝyi ǝsǝr. Yazılan vaxt (1970) kitabın çapından 18 nǝşriyyat imtina etmişdi, yalnız bir nǝş-

riyyatın tǝrǝddüdlǝ çap etmǝsindǝn qısa müddǝt sonra isǝ kitab bir milyon ǝdǝd satılmışdı. Daha sonra sürǝtlǝ dünya

dillǝrinǝ  tǝrcümǝ edilǝn kitab beynǝlxalq bestsellerǝ çevrildi. Tǝsadüfi deyil ki, bu ǝsǝr oxunulması vacib olan kitab-

lar” siyahılarında ön sıralarda yer alır. Müǝllif Riçard Bax istedadlı miniatür rǝssam kimi, az sözlǝ çox dǝyǝrli vǝ vaxt keçdikcǝ bu dǝyǝri artan bir ǝsǝr meydana çıxarmaǧı bacarıb.

Bu kitab bir Qaǧayının mübarizǝ hekayǝsidir; mǝhdudiyyǝtlǝrlǝ, olmazlarla barışmayan, yalnız yemǝk üçün uçmaq istǝmǝyǝn, daim yüksǝklǝrǝ can atan vǝ nǝhayǝt buna nail olan bir Qaǧayının, hǝm dǝ hǝr birimizin daxilindǝ yaşayan gerçǝk Qaǧayının.

Əsǝri oxuduqdan sonra daha dǝniz kǝnarındakı qaǧayılara adi quş kimi baxa bilmǝyǝcǝksiniz, hǝmişǝ xoş hisslǝrlǝ Conatanı xatırlayacaqsınız vǝ hǝm dǝ onun sizǝ öyrǝtdiklǝrini.

120 səh


1. “Kitab Al” da Azərbaycanın və dünyanın istənilən nöqtəsinə çatdırılma mövcuddur.

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasına və digər bölgələrimizə çatdırılma poçt vasitəsilə həyata keçirilir. Çatdırılma haqqı hər kitaba görə 1 AZNdir.

3. Abşeron, Bakı, Sumqayıt və Xırdalana çatdırılma kuryerlərimiz vasitəsilə həyata keçirilir. Çatdırılma haqqı ümumi sifariş üçün 2 AZN dəyərində hesablanır.

4. Əlavə məlumat üçün TEL / WHATS APP : 055 804 22 05

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Pis           Yaxşı

Conatan Livinqston adlı Qağayı

  • 6,00 AZN


Xüsusi məhsullar

İnsan nə ilə yaşayır?
Pişik beşiyi

Pişik beşiyi

7,00 AZN

TOTEM VƏ TABU

TOTEM VƏ TABU

6,99 AZN

Gənc romançının etirafları
Mədəniyyətin Təməlləri
Yaşamaq yanğısı
Anam sənə əmanət
ALDATMA

ALDATMA

9,99 AZN

İşığın oyunu. Tanrını axtaran detektiv
Tanrı Yanılgısı
Mısır'ın Ölüler Kitabı
Kurt Gölü

Kurt Gölü

16,00 AZN

Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur
Yəhudi dövləti
İnsanın məna axtarışı
Маленький принц
Gicbəsər

Gicbəsər

5,00 AZN

Ümidinizi üzməyin